Despre INEMRCM

INEMRCM este instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, aflată în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.

Sediul INEMRCM este în municipiul Bucureşti, Şos. Panduri nr. 22, sector 5

ATRIBUŢII INEMRCM

Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă este reglementată de H.G. nr. 1229/2005, modificată şi completată prin H.G. nr. 589/2008 şi HG nr. 1057/2010.

I.N.E.M.R.C.M. realizează, în principal, următoarele atribuţii:

 1. acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru serviciile din reţeaua de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prin internare în secţiile clinice;
 2. iniţiază şi desfăşoară activităţi de îndrumare şi control la nivelul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în scopul aplicării unitare a dispoziţiilor legale privind activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
 3. emite avizul obligatoriu, potrivit legii, necesar soluţionării contestaţiilor cu privire la deciziile de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate, la solicitarea caselor teritoriale de pensii;
 4. efectuează revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate internaţi în secţiile clinice ale INEMRCM şi expertizaţi prin comisiile de avizare si control, respectiv prin Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă.
 5. efectuează servicii medicale pentru recuperarea capacităţii de muncă;
 6. asigură, prin personal propriu sau terţi, dispozitive medicale şi servicii medicale în vederea recuperării capacităţii de muncă pentru asiguraţii care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale şi care fac obiectul prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. realizează planuri de acţiuni medicale de reabilitare socioprofesională, în vederea reintegrării în activitatea profesională a pensionarilor de invaliditate recuperabili, colaborând în acest sens cu CNPP şi cu Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă;
 8. elaborează şi reactualizează periodic normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă, pe baza cărora se face încadrarea în grade de invaliditate, pe care le supune aprobării preşedintelui CNPAS;
 9. întocmeşte studii în domeniul expertizei medicale a capacităţii de muncă, în vederea adaptării criteriilor de expertiză medicală la standardele europene;
 10. înregistrează, prelucrează şi compară indicatorii stării de invaliditate şi elaborează studii şi sinteze pe care le înaintează conducerii CNPP şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
 11. pune în practică programe de iniţiere şi stimulare a potenţialului funcţional pentru unii beneficiari de dispozitive medicale, în principal proteze, orteze, dispozitive medicale de autoservire şi de muncă;
 12. asigură baza materială necesară desfăşurării procesului d e învăţământ pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, cu sprijinul catedrei de profil din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti;
 13. efectuează, contra cost, investigaţii de laborator şi expertiza medicală a capacităţii de muncă, la solicitarea Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a instanţelor judecătoreşti şi a altor instituţii cu personalitate juridică, a societăţilor comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii.
 14. asigură, contra cost, în condiţiile prevăzute de legislaţia sănătăţii în muncă, servicii medicale profilactice, pe baza de contracte încheiate între INEMRCM şi beneficiari."

 

Principalele activităţi desfăşurate în institut:                              

 • evaluarea capacităţii de muncă, prin internare în institut, pentru solicitanţii unei pensii de invaliditate sau pentru pensionarii de  invaliditate care sunt supuşi unei verificări de expertiză medicală la solicitarea medicilor experţi ai asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii sau la solicitarea INEMRCM;
 • evaluarea capacităţii de muncă în vederea rezolvării contestaţiilor şi sesizărilor;
 • acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu;
 • avizare prelungiri concediu medical peste 183 zile;
 • activitatea de recuperare a capacităţii de muncă
 • achiziţionarea de dispozitive medicale pentru asiguraţii care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale – conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • activitatea de cercetare ştiinţifică;
 • evaluare funcţională în cadrul laboratoarelor de analize medicale, laboratoarelor de explorări funcţionale, serviciului de radiologie, atât pentru bolnavii internaţi, cât şi la solicitarea serviciilor teritoriale de expertiză medicală.

 

In cadrul INEMRCM funcţionează următoarele comisii:

 • Comisisiile de avizare şi control
 • Comisia de recuperare
 • Comisia Superioară
 • Comisia metodologică
 • Comisia de protezare

Comisiile de avizare si control sunt formate din medici experţi ai asigurărilor sociale din cadrul INEMRCM şi au în competenţă:

 1. analiza şi avizarea documentaţiilor medicale întocmite în vederea încadrării în grade de invaliditate;
 2. controlul legalităţii încadrării în grade de invaliditate;
 3. revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate internaţi în secţiile clinice ale INEMRCM.

In exercitarea atribuţiilor lor, comisiile de avizare şi control pot convoca persoanele în cauză pentru internare în una dintre secţiile clinice ale INEMRCM în vederea examinărilor medicale, explorărilor funcţionale şi investigaţiilor de laborator necesare evaluării capacităţii de muncă.

In caz de neprezentare a pensionarului de invaliditate pentru internare şi evaluare, INEMRCM va anunţa casa teritorială de pensii în a cărei evidenţă se află pensionarul, în vederea suspendării plăţii pensiei, în condiţiile legii.

Comisiile de avizare şi control, în exercitarea competenţelor lor, emit avize cu caracter obligatoriu asupra documentaţiilor medicale sau, după caz, decizii medicale asupra capacităţii de muncă.

 

Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. analizează şi avizează din punct de vedere medical şi metodologic cazurile propuse spre soluţionare;
 2. reexpertizează cazurile înaintate spre soluţionare de către comisiile de avizare şi control;
 3. soluţionează contestaţiile depuse împotriva deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă emise de comisiile de avizare şi control.